❤  RABATY do -70%  ❤  Świętuj z nami 7 urodziny!    Kup teraz    
ZAKUPY POWYŻEJ 149ZŁ WYSYŁKA ZA 1 GROSZ
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs.

2. Organizatorem Konkursu jest MSG Trade Sp z o.o., Sp.k, ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski i

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook oraz Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatorów konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 15.07.2021 r. do dnia 22.07.2021 r. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram, Facebook spełniającego warunki serwisu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorami Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatorów

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez spełnienie wszystkich warunków zamieszczonych
pod zdjęciem konkursowym.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki Skin79 Polska.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram i Facebook.

Konkurs na platformie Facebook polega na:

1. Polub ten post
2. Pokaż lub opisz jedną rzecz, którą zawsze zabierasz na wakacje
3. Zaproś do zabawy 2 swoje koleżanki

Konkurs na platformie Instagram polega na:

1. Opisz 3 emotkami jak spędzasz wakacje
2. Zaproś do zabawy 3 koleżanki
3. Obserwuj @skin79polska

4. Ze wszystkich poprawnych zgłoszeń Komisja konkursowa wybierze 1 osobę na platformie Facebook oraz 2 osoby na platformie Instagram.

5. Wyniki konkursu ogłoszone będą 24.07.2021 na ww. platformach.

6.Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§ 5. NAGRODY

1. Konkurs przewiduje 1 zwycięzcę na Facebook oraz 2 zwycięzców na Instagramie.

2. Nagrodą w konkursie jest Hulajnoga elektryczna FIAT

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/Skin79Polska/ https://www.instagram.com/skin79polska/

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na ww. platformach lub e-mail na adres [email protected] w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.

6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Skin79 Polska dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.

8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

· w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 po wyżej.

11. Zwycięzca ma obowiązek pokazać otrzymanie nagrody na swoich Social Mediach w przeciągu 14 dni od jej dostarczenia.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

· marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres [email protected]

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.