Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pod nazwą” Skin79 Kibicuj Naszym”

Trwającego od 9 czerwca 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.

 

§1  Postanowienia Ogólne

Organizatorem Konkursu jest Beata Gałkowska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Beata Gałkowska Dystrybucja Kosmetyków Hurt Detal ul. Gliniana 6 lok. 1 A.1, 97-300 Piotrków Trybunalski identyfikującą się numerem NIP 7711099769, REGON 100177089 dalej zwany „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs rozpoczyna się dnia 9 czerwca 2018 r., a kończy się dnia 24 czerwca 2018 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść;

ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

posiada konto w serwisie Instagram.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Celem wzięcia udziału w Konkursie, czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Instagram pracę konkursową na temat: „Pokaż jak kibicujesz NASZYM w maskach kibica Skin79” i oznaczy pracę konkursową w opisie hashtagami: #maseczkakibica oraz #skin79polska (dalej: Zadanie Konkursowe).

Organizator przez maski kibica, o których mowa w ust. 5 rozumie maski w płacie w barwach biało-czerwonych marki Skin79.

Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram dowolną formę wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram etc. Oceniane będą pomysłowość i kreatywność.

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz. Zdjęcie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Przesyłając odpowiedź na pytanie otwarte Uczestnik zapewnia, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do treści stanowiącej wykonane Zadanie Konkursowe zaś przesłana przez niego odpowiedź nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych. Wykonane Zadanie Konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

Uczestnika oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłącznie i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, z chwilą zamieszczenia zdjęcia w serwisie Instagram, zgodnie ust. 5 udziela Organizatorowi licencji: niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, z prawem udzielenia sublicencji, na okres 3 lat do przesłanego wykonanego Zadania Konkursowego uprawniającej Organizatora do korzystania z wykonanego Zadania Konkursowego, tj. utrwalania każdą możliwą techniką, (drukarską, reprograficzną lub elektroniczną), rozpowszechniania, publikowania w tym do publikacji na fanpage Organizatora pod adresem URL: www.facebook.com/Skin79Polska oraz w serwisie Instagram w profilu Organizatora. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie pracy do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia.

Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykonanego Zadania Konkursowego bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w zakresie pól eksploatacji określonych w art. 50 prawa autorskiego, a w szczególności w zakresie:

wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,

utrwalanie, zwielokrotnianie, wykorzystanie utworów w dowolnych utworach audiowizualnych i multimedialnych,

rozpowszechnienie utworu dowolną techniką, w szczególności poprzez udostępnienie go w sieciach komputerowych, w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez każdego,

w zakresie obrotu w całości lub części oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu będącego wykonaniem Zadania Konkursowego na Organizatora przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego na wskazanych w ust. 12 polach eksploatacji. Zezwolenie obejmuje w szczególności wykonywanie praw zależnych do utworów, tj. rozporządzanie opracowaniami, utworami zmienionymi, skrótami, przeróbkami i adaptacjami utworów, w dowolny techniczny sposób lub przy wykorzystaniu dowolnych, technik oraz łączenia wizerunku z wszelkimi innymi materiałami, na cały okres trwania autorskich praw majątkowych do utworu oraz na korzystanie i rozporządzanie, w sposób i na polach eksploatacji określonych w ust. 12 z utworu i jego fragmentów – do celów reklamy i promocji, a także wykorzystanie w całości lub we fragmentach w innych utworach multimedialnych i audiowizualnych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody dalej Zwycięzców. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.

Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Nagroda I – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

Nagroda II  – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

Nagroda III – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zryczałtowany podatek od Nagrody wskazanej w ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu w wysokości 10% jej wartości pokryje Organizator.

Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 25 czerwca 2018 r.

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora na Instagramie, na fanpage Organizatora pod adresem URL: www.facebook.com/Skin79Polska oraz w profilu Organizatora w serwisie Instagram. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, na który powinna zostać przekazana kwota Nagrody oraz danych Urzędu Skarbowego właściwego do odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej.

W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika poprawnych danych wymaganych do doręczenia mu informacji o uzyskaniu Nagrody.

Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na rachunek bankowy zwycięzcy w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wypłatę Nagrody.

Fundatorem Nagród jest Organizator.

Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko raz.

Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody pieniężnej na nagrodę rzeczową.

§5. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

Organizator przetwarza dane osobowe w związku z:

przeprowadzenia Konkursu, realizacji wysyłki Nagród, reklamacji – realizacją umowy i

w zakresie wizerunku na fotografiach – na podstawie zgody.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@skin79-polska.pl.

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, banki, podmioty z którymi współpracujemy w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych, numeru rachunku bankowego, danych Urzędu Skarbowego.

§ 6. Reklamacje

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Skin79 Kibicuj Naszym” na adres  info@skin79-polska.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 30 dni po zakończeniu Konkursu.

Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.skin79-sklep.pl oraz z na fanpage Organizatora pod adresem URL: www.facebook.com/Skin79Polska i w siedzibie Organizatora.

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2018 r.

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.