SPECJALNY RABAT DLA CIEBIE -39% DO KOŃCA PROMOCJI
ZAKUPY POWYŻEJ 99.00ZŁ WYSYŁKA ZA 1 GROSZ ZAKUPY HURTOWE B2B

REGULAMIN KONKURSU „Wielkanocne życzenia”

1. Organizatorem Konkursu „Wielkanocne życzenia” (dalej Konkurs) jest firma MSG Trade Sp z o.o., Sp.k. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości w serwisie Facebook na fanpage’u Skin79 Polska.
2. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: MSG Trade Sp z o.o., Sp.k., ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
3. Właścicielem fanpage’a „Skin79 Polska” jest Organizator.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:
  1. imienia i nazwiska - na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;
  2. danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto) - na potrzeby wysłania nagrody.
§2. Zasady przetwarzania danych osobowych
W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem: info@skin79-polska.pl
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest MSG Trade Sp z o.o., Sp.k., ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski zwana dalej jako „Skin79 Polska”.
Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości mailowej będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Wielkanocne życzenia”, aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. przekazać szczegóły dotyczące nagrody, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane
Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie MSG Trade Sp z o.o., Sp.k., ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu, nie dłużej niż do końca maja 2019 r.
Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgodnie z RODO - masz prawo:
● otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Skin79 Polska Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
● przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
● wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych
z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
Możesz także żądać:
● sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne;
● usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
● ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
● poczty elektronicznej na adres info@skin79-polska.pl,
● pocztą tradycyjną na adres: MSG Trade Sp z o.o., Sp.k., ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§3. Słownik pojęć
1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie poprzez skomentowanie posta konkursowego https://www.facebook.com/Skin79Polska/photos/a.1386834824966353/2244101695906324/?type=3&theater zamieszczonego w dniu 11.04.2019 r. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.
2. Organizator Konkursu – MSG Trade Sp z o.o., Sp.k., ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
§4. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.04.2019 r. i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).
3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
4. Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.
5. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
6. Posiadanie profilu osobowego na portalu Facebook zawierającego autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.
7. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zakupów na stronie https://skin79-sklep.pl/ (na dowolną kwotę). Należy zachować numer zamówienia celem odebrania nagrody. Druga część zadania konkursowego polega na opublikowaniu pod postem konkursowym https://www.facebook.com/Skin79Polska/photos/a.1386834824966353/2244101695906324/?type=3&theater komentarza z życzeniami wielkanocnymi i dodaniu imienia osoby, do której kierowane są życzenia.
8. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w komentarzach pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/Skin79Polska/photos/a.1386834824966353/2244101695906324/?type=3&theater do 23.04.2019 r. do godz. 23:59.
9. Zamieszczenie komentarza z odpowiedzią na zadanie pod postem konkursowym jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Przesyłając odpowiedź pod postem konkursowym Uczestnik zapewnia, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do treści stanowiącej wykonane Zadanie Konkursowe zaś przesłana przez niego treść nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.
11. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłącznie i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane zadanie konkursowe nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
12. W Konkursie zostanie nagrodzonych pięć osób.
13. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.
14. Zwycięzcy otrzymają bony o wartości 500 zł do wykorzystania w e-sklepie https://skin79-sklep.pl/. Zwycięzcy mogą zrealizować bon w dowolnym terminie, jednak nie później, niż do 31.12.2019 r.
15. Każdy z laureatów otrzyma jeden voucher o wartości 500 zł.
16. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
17. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska zostanie opublikowana nie później niż 30.04.2019 r. na fanpage’u https://www.facebook.com/Skin79Polska/.
18. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie wiadomości w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
19. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach Konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/Skin79Polska/.
§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych
1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
2. Zgłoszenie nie może:
2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u Skin79 Polska,
2.2 zawierać antyreklamy marki Skin79 lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,
2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.
§6. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: MSG Trade Sp z o.o., Sp.k., ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski lub e-mail info@skin79-polska.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – konkurs Wielkanocne życzenia” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 27.05.2019 r.
2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.
§7. Facebook
1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com.
2. Portal Facebook.com jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.
§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Facebooku Skin79 Polska co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.