Regulamin

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Firmę Dystrybucja Kosmetyków Hurt-Detal z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300, przy ul.Glinianej 1A.1, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydany przez prezydenta Miasta Piotrków Tryb. pod numerem 20071, Numer NIP: 771-109-97-69, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem:  www.skin79-sklep.pl
Nr konta BZ WBK: 29 1090 2705 0000 0001 1831 1684

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firmą skin79-sklep.pl.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.skin79-sklep.pl jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

f) Do złożenia zamówienia Klienta przez Internet konieczne jest:

- dysponowanie systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową - Internet Explorer (wersja 7.x lub nowsza), Firefox (wersja 3.x lub nowsza), Google Chrome (4.x lub nowsza), Opera (7.x lub nowsza) lub Safari (5.x lub nowsza). Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie; Pliki cookie wykorzystywane są przez Firmę skin79-sklep.pl wyłącznie dla celów identyfikacji Klienta w serwisie oraz dla celów statystycznych;

- posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail;


2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Firma skin79-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Firma skin79-sklep.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

b) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym skin79-sklep.pl i zaakceptowanie regulaminu sprzedaży jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę skin79-sklep.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.skin79-sklep.pl jest sprzedaż kosmetyków i artykułów do pielęgnacji za pośrednictwem Internetu.

b) Firma skin79-sklep.pl prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa Firmy skin79-sklep.pl, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę produktów. Jednakże z przyczyn technicznych mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału. 


5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie  www.skin79-sklep.pl

b) Zamówienie składa się poprzez dodanie produktu do „Koszyka”, naciśnięcie przycisku „Zamów” a następnie przejście 6 kroków. Kliknięcie "Potwierdź zamówienie" w ostatnim kroku oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Firma skin79-sklep.pl prześle na podany adres mailowy Klienta potwierdzenie zawartej transakcji oraz jej warunków. W przypadku braku towaru nie wynikłego z winy Sprzedawcy Firma skin79-sklep.pl w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego o tym fakcie osobną wiadomością mailową. Cena produktu podana w zamówieniu wiąże Firmę skin79-sklep.pl i pozostanie niezmienna do czasu potwierdzenia przez Firmę skin79-sklep.pl zawartej transakcji, w wyniku czego przybiera ona charakter wiążącego uzgodnienia pomiędzy Stronami.

d) Zapłata za dokonany zakup uiszczana jest na podany rachunek bankowy Firmy skin79-sklep.pl lub za pośrednictwem systemu płatności online lub przy odbiorze towaru. O sposobie zapłaty decyduje Klient przy składaniu zamówienia. Jeżeli Kupujący wybiera opcję Wpłata na konto - wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

e) W związku z dążeniem przez Firmę skin79-sklep.pl do maksymalnego skrócenia czasu upływającego od momentu zawarcia umowy do momentu wysyłki towaru, przewiduje się dla Klienta możliwość złożenia w ciągu 4 godzin od momentu potwierdzenia przez Firmę skin79-sklep.pl zawartej transakcji reklamacji na adres e-mail sprzedawcy lub telefonicznie co do ewentualnych nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego przy składaniu zamówienia i zawarciu transakcji, a także co do jakiejkolwiek zauważonej przez Klienta niezgodności lub nieścisłości danych lub warunków umowy. Firma skin79-sklep.pl rozpatrzy reklamację niezwłocznie i podejmie niezbędne środki celem usunięcia problemu.


6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu wysyłki. Ostateczny koszt wysyłki zostaje wyliczony przez system podczas składania zamówienia.


7. Dostawa

a) Dostawa realizowana na obszarze Polski następuje za pomocą firmy kurierskiej "siódemka" . Dostawa poza granicami Polski jest możliwa tylko po przedpłacie na konto Firmy skin79-sklep.pl całej należności wynikającej ze złożonego zamówienia.

b) Koszty dostawy pokrywa Klient.

c) Firma skin79-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin wysyłki towaru wynosi maksymalnie 3 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy skin79-sklep.pl w przypadku przedpłaty na konto, 3 dni robocze od złożenia zamówienia w przypadku opcji zapłata przy odbiorze. Czas transportu zależy od Regulaminu przewoźnika.

Firma skin79-sklep.pl dokłada wszelkich starań by wysyłka następowała już w czasie pierwszych 24 godzin roboczych.


8. Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu: faktury vat lub paragonu. Zwrot odbywa się na koszt sprzedającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Firma skin79-sklep.pl zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.

b) Firma skin79-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

c) Z uwagi na przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601z późniejszymi zmianami) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane prze Klientów do Firmy skin79-sklep.pl bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem uszkodzeń , jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie – spisanie protokołu na tę okoliczność. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.

d ) W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki w formie pisemnej. Brak spisania protokołu podczas zgłaszania szkody skutkuje przejęciem odpowiedzialności za odebraną przesyłkę przez Kupującego i brakiem możliwości zgłaszania roszczeń do Firmy skin79-sklep.pl. Odebranie przesyłki przez Kupującego jest jednoznaczne z potwierdzeniem odebrania pełnowartościowej przesyłki.

e) W przypadku zamiaru zgłoszenia do Firmy skin79-sklep.pl reklamacji mającej za przedmiot niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej lub wady fizycznej towaru Klienci proszeni są o poprzedzenie ewentualnej wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedawcy zgłoszeniem reklamacji pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail, zawierającej w treści możliwie dokładny opis niezgodności lub wady. Firma skin79-sklep.pl skontaktuje się z Klientem w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji, w tym – w razie konieczności – przekazania towaru, co ma na celu zwłaszcza zminimalizowanie trudności lub kosztów po stronie Klienta o statusie konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego.

f) zwrot jest możliwy w terminie 14 dni natomiast środki za bilet zostaną zwrócone w terminie 10 dni .


9. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.skin79-sklep.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez Firmę skin79-sklep.pl lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.


10. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.